Wieś Chróstnik, położona 5 km od Lubina, do lat pięćdziesiątych XX wieku nie wyróżniała się na mapie edukacyjnej Dolnego Śląska. Znana była z postaci sławnego niemieckiego twórcy pieśni kościelnych doby baroku Benjamina Schmolcka oraz przedstawicieli rodów, właścicieli tutejszego pałacu – np. von Brauchitsch i von Haugwitz.

W 1954 roku, decyzją Ministerstwa Państwowych Gospodarstw Rolnych, powstał tu Centralny Ośrodek Szkolenia Kombajnistów. Dla potrzeb szkoły zaadoptowano zabudowania pałacowe, co wymagało sporych nakładów oraz zaangażowania miejscowej społeczności ze względu na dewastację obiektu dokonaną przez stacjonujące w nich wojska radzieckie. Ważną rolę w zorganizowaniu przedsięwzięcia odegrał dyrektor ośrodka Mieczysław Krasowski. Pierwszymi nauczycielami zawodu byli absolwenci kursów, a wśród nich Bronisław Mryc i Eugeniusz Pająk. Od tego czasu w Ośrodku zatrudnieni byli też mieszkańcy Chróstnika: m. in. Kazimierz Kryłowski (intendent, kierownik internatu) i Stanisława Białosiewicz (kucharka).

W 1956 r. w wyniku „nakazu pracy” skierowano tutaj absolwentów Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Wołowie: Jana Babiaka, Józefa Żarczyńskiego, Bronisława Dubińskiego, Jerzego Sekułę i Henryka Pasiecznego.

W 1957 roku chróstnicka szkoła przyjęła nazwę – Ośrodek Szkolenia Mechanizacji Rolnictwa przy Ministerstwie Rolnictwa. Na podkreślenie zasługuje rozmach młodej placówki, która kształciła mechanizatorów rolnictwa z całej Polski. Dyrektorem (od 1960 r.) był inż. Busler. Przy współpracy kierownika warsztatów inż. Stefana Regulskiegio stworzono zręby rolniczego systemu kursowego. Do 1961 r. były to kursy w zakresie mechanizacji rolnictwa dla PGR, spółdzielni produkcyjnych i kółek rolniczych. Kształcono specjalistów  obsługi ciągników gąsienicowych, kombajnistów zbożowych i ziemniaczanych. Ponadto były prowadzone kursy kwalifikacyjne: mechanik maszyn rolniczych, prawa jazdy. Absolwenci wywodzący się z województw: wrocławskiego, opolskiego, poznańskiego i olsztyńskiego uzyskiwali uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń rolniczych, uprawnienia spawalnicze (gazowe i elektryczne), a także uprawnienia elektryczne. Były też kursy rolnicze dla mieszkańców okolicznych wsi.

Na początku lat sześćdziesiątych, w okresie kierowania placówką przez inż. Eugeniusza Falkowskiego, zorganizowano roczną szkołę o profilu rolniczo-mechanicznym.

Dynamiczny rozwój w latach 1962-1975 szkoła zawdzięczała kreatywnemu dyrektorowi, mgr inż. Janowi Paulewiczowi. Otwarto nowe kierunki nauczania zawodu (dwu, a następnie trzyletnią Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa, trzyletnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa na podbudowie szkoły zasadniczej).

W latach 1961–1975 podjęto liczne inwestycje: wybudowano nowy budynek szkolny z salą gimnastyczną, dwa budynki mieszkalne, kotłownię CO, studnię głębinową, oczyszczalnię ścieków i przebudowano warsztaty. Po przeniesieniu szkoły do nowego budynku w pałacu urządzono internat oraz mieszkania dla nauczycieli i pracowników szkoły. Społeczność szkolna szybko się integrowała, spotykano się na wspólnych imprezach, podejmowano liczne prace społeczne wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców wsi. Nawiązano szeroką współpracę z rolnikami indywidualnymi. Ówczesny kierownik warsztatów mgr inż. Marian Kretkowki opracował kilka programów nauczania i dokształcenia mistrzów oraz robotników rolnych w różnych zawodach mechanizacyjnych.

W 1975 roku dyrektorem Zespołu Szkół został mgr inż. Romuald Jankowski. W tym czasie szkoła uzyskała etat zastępcy dyrektora. Pierwszym w historii szkoły wicedyrektorem ds. dydaktyczno–wychowawczych została w 1978 r. mgr Alicja Tokarczuk. W następnych latach funkcje dyrektorów Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Chróstniku pełnili: mgr inż. Jerzy Podskrob i mgr Feliks Pelczar. W tym okresie powstały tutaj następujące kolejne szkoły:

 • 5-letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa (1984 r.),
 • Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza (przeniesiona w 1986 t. ze Szklar Górnych),
 • 4-letnie Liceum Ekonomiczne (1989 r.).

Trudnym momentem dla szkoły i jej pracowników był pożar pałacu we wrześniu 1976 roku, podczas którego spłonęły dokumenty i pamiątki związane z działalnością placówki.

Po dalszej rozbudowie obiektów dydaktycznych, mieszkalnych (dla kadry nauczycielskiej) oraz internatu w skład Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa (poza ww.) wchodziły:

 • 3-letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa na podbudowie szkoły zasadniczej,
 • 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa Mechanizacji Rolnictwa.

Od 1991 r. funkcję dyrektora zespołu szkół pełnił, z kilkumiesięczną przerwą, w trakcie której obowiązki dyrektora przejęła mgr inż. Lucyna Będkowska, dr inż. Bronisław Tomaszewski. Jego wicedyrektorami były kolejno panie: mgr Anna Raczycka, mgr Irena Kaliniec, mgr inż. Lucyna Będkowska. Po likwidacji etatu wicedyrektora w zarządzaniu szkołą pomagała mgr inż. Edyta Dominiczak – ostatni kierownik szkolenia praktycznego.

Od 1995 r. szkoła prowadziła wymianę z młodzieżą francuską z Lycyee Agricole w Arras. Współpraca miała charakter zawodowy i kulturalny. Była okazją do lepszego poznania historii obu krajów, nawiązania sympatii i osobistych przyjaźni.

Po reformie oświaty zespół szkół kształcił młodzież w następujących szkołach:

 • Technikum – w zawodach:
  • technik mechanik,
  • technik architektury krajobrazu,
  • technik ekonomista,
  • technik spedytor.
 • Szkoła Policealna  – w zawodzie:
  • technik spedytor.

Ponadto szkoła umożliwiała młodzieży uzyskanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji na kursach prawa jazdy, spawania, maszynopisania i obsługi kasy fiskalnej.

Niewątpliwym sukcesem dyrektora Bronisława Tomaszewskiego było doprowadzenie do otwarcia tu Oddziału Zamiejscowego Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Przeprowadzono w szkole niezbędne remonty, unowocześniono zaplecze dydaktyczne. W lutym 1996 roku odbyła się w naszej szkole pierwsza inauguracja roku akademickiego. Absolwenci mieli możliwość kontynuowania nauki w Chróstniku na kierunkach: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna w Oddziale Zamiejscowym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W myśl porozumienia zawartego z Akademią Rolniczą uczelnia objęła patronat nad szkołą.

Od roku 2003 uczniowie odbywali praktyki zawodowe w Centrum Kształcenia Praktycznego Saksońskiego Krajowego Ośrodka ds. Rolnictwa w Pilnitz – Drezno. W 2007 roku realizowany był międzynarodowy projekt stowarzyszenia studentów AISEC „Business For Young”. Wraz z aspiracjami Polski do uczestnictwa w Unii Europejskiej placówka w Chróstniku zintensyfikowała działania informacyjne i wychowawcze zmierzające do wymiany poglądów na ten temat w środowisku. Szkoła mogła się pochwalić przygotowaniem i przeprowadzeniem sympozjum „Chróstnik w zintegrowanej Europie”, na którym goszczono przedstawicieli lokalnego środowiska, władz samorządowych, polityków oraz naukowców. Kontynuując współpracę z ośrodkami akademickimi podjęto się organizacji sesji popularno-naukowej „Nobliści ze Ślaska”, którą otworzył wykładem Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej prof. Tadeusz Szulc.

Aktywność grona pedagogicznego w zakresie wzbogacenia oferty edukacyjnej znajdowała niejednokrotnie odzwierciedlenie w sukcesach uczniów szkoły w Chróstniku. W latach profilowania rolniczego młodzież wielokrotnie zwyciężała w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych uzyskując w nagrodę indeksy Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Spośród licznych sukcesów na uwagę zasługują te najnowsze z ostatnich lat: awans do półfinału ogólnopolskiego konkursu „Indeks i Projekt za Projekt”(organizatorem była Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), I miejsca w konkursach „Powiat Lubiński – Znany i Nieznany” i „Mój Las” oraz „Powiat Lubiński – Moja Mała Ojczyzna”. Za wybitne osiągnięcia w nauce i osiągnięcia sportowe uczniowie otrzymywali Stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendium Starosty Powiatu Lubińskiego.

Placówka była miejscem wielu imprez i uroczystości o zasięgu wojewódzkim i regionalnym. W swojej historii szkoła gościła ministrów, biskupów, naukowców i polityków. Odwiedzili nas m.in. prof. Tadeusz Szulc – Sekretarz Stanu MEN, prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz – Minister Rolnictwa, ksiądz biskup Adam Dyczkowski, ksiądz biskup Tadeusz Rybak, ksiądz biskup Stefan Regmunt. W szkole odbywały się zjazdy osób po transplantacji serca z udziałem prof. Zbigniewa Religii oraz Stowarzyszenia Leczenia Chorób Preparatami Grasiczymi z prof. Jeremim Czaplickim oraz prof. Barbarą Błońską.

W ogólnopolskim rankingu szkół średnich w latach 2006-2007 szkoła plasowała się na dziesiątym i szesnastym miejscu w województwie dolnośląskim oraz pierwszym w Powiecie Lubińskim (źródło: Rzeczpospolita, 18 stycznia 2006 oraz Rzeczpospolita, 9 stycznia 2007).

W roku 2011 decyzją Rady Powiatu w Lubinie szkoła została zlikwidowana, a kierunki kształcenia przeniesione do innych placówek na terenie Lubina.

W maju 2013 roku budynek szkoły został wyburzony.

Tekst p. Jolanty Przygody z oryginalnej strony Zespołu Szkół w Chróstniku został uzupełniony o ostatni okres funkcjonowania szkoły.